Nhân13

Họ Tên: 
Hồ Hữu Nhân
Lớp: 
A13
Niên Khóa: 
1996-1999
Hình Ngày Xưa: 
Hình Hiện Nay: